لطفا هنگام ارسال نمونه موارد زیر را در نظر بگیرید:

 

- حداقل حجم نمونه به ازاي هر خوانش حدود 40ul  محصول PCR (غلظت حدود 50ng/ul) می باشد.

 

- حجم پرايمر مورد نياز، 10ul با غلظت 10 pm (به ازاي ۱ تا ۵ خوانش) می باشد.

 

- نمونه ها در تيوب هاي ۱.۵ میلی لیتری ارسال شود.

 

- نام  نمونه ها حداکثر ۶ حرف و عدد باشد.

 

- نام هاي نوشته شده در روی تيوب ها با فرم مطابقت داشته باشد.

 

- محصول PCR باید تک باند و  فاقد اسمير باشد.

 

- طول قطعه مورد نظر بیش از ۲۰۰ نوکلئوتید باشد.

 

لطفا فرم Sequencing Order  را از طریق لینک زیر دانلود نموده و پس از تکمیل آن را به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. و یا This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال نمایید.


 

دریافت فرم Sequencing