با توجه به اینکه ممکن است در برخی موارد آزمایشهای ذکر شده در زیر نیاز به مراحل تکمیلی داشته باشند و به همین علت در تاریخ قید شده بر روی قبض آماده نشوند، جهت جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین به محض آماده شدن جواب آزمایش برای بیمار پیامک ارسال می شود.