مراجعین گرامی، شما می توانید از طریق کانال دو طرفه تلگرام در ساعات کاری آزمایشگاه خدمات زیر را دریافت نمایید:

     * پذیرش غیر حضوری

     * پرداخت غیر حضوری هزینه آزمایش

     * ارسال تصاویر مدارک پاتولوژی به آزمایشگاه

     * دریافت جواب آزمایش

     * پاسخ به پرسش های آزمایشگاهی

 

 09365202285  /  @daneshbodlab