انتخاب شایسته «آزمایشگاه دکتر دانشبد» بعنوان واحد نمونه خدماتی استان فارس در امر تولید، اشتغال و اهتمام به اجرای قوانین اداره کار، در سال ١٣٩۶ توسط استاندار فارس.

 

taghdir name