بخش سیتوژنتیک آزمایشگاه دکتر دانشبد،

به منظور خدمات رسانی بهینه به مراجعه کنندگان محترم، قادر به جوابدهی سریع تست های کاریوتیپ خون و مغز استخوان ظرف مدت 7-10 روز کاری می باشد.

 

Cytogenetics