علایم کرونا

افراد مستعد کرونا

فرد مشکوک به کرونا
زمان پایداری ویروس

محافظت با ماسک

روش صحیح شستن دست ها