برنامه آزمایشگاه های خصوصی در ایام تعطیلات نوروز ۱۳۹۹

آزمایشگاه دکتر دانشبد، آزمایشگاه دکتر مولایی 

۲۹ اسفند ماه

آزمایشگاه بیمارستان شفا، آزمایشگاه بیمارستان شهر

۱ فروردین

آزمایشگاه بیمارستان شفا، آزمایشگاه بیمارستان شهر

۲  فروردین

آزمایشگاه بیمارستان شفا، آزمایشگاه بیمارستان شهر

۳ فروردین

آزمایشگاه پیوند، آزمایشگاه فرزانگان

۴ فروردین

آزمایشگاه پیوند، آزمایشگاه دکتر سعادتی، آزمایشگاه اکسیژن، آزمایشگاه دکتر مولایی، آزمایشگاه دکتر رحمان نیا، آزمایشگاه دکتر ذکری

۵ فروردین

آزمایشگاه دکتر تقی زادگان، آزمایشگاه دکتر سعادتی، آزمایشگاه اکسیژن، آزمایشگاه دکتر مولایی، آزمایشگاه دکتر رحمان نیا، آزمایشگاه دکتر ذکری

۶ فروردین

آزمایشگاه دکتر صالحی، آزمایشگاه دکتر تقی زادگان، آزمایشگاه دکتر سعادتی، آزمایشگاه دکتر مولایی، آزمایشگاه دکتر رحمان نیا، آزمایشگاه دکتر ذکری

۷ فروردین

آزمایشگاه دکتر صالحی، آزمایشگاه دکتر طباطبایی

۸ فروردین

آزمایشگاه دکتر صالحی، آزمایشگاه دکتر سعادتی، آزمایشگاه دکتر مولایی، آزمایشگاه دکتر رحمان نیا، آزمایشگاه دکتر ذکری، آزمایشگاه اکسیژن

۹ فروردین

آزمایشگاه دکتر صالحی، آزمایشگاه دکتر سعادتی، آزمایشگاه دکتر مولایی، آزمایشگاه دکتر رحمان نیا، آزمایشگاه دکتر ذکری، آزمایشگاه اکسیژن

۱۰ فروردین

آزمایشگاه دکتر سعادتی، آزمایشگاه دکتر مولایی، آزمایشگاه دکتر رحمان نیا، آزمایشگاه دکتر ذکری

۱۱ فروردین

آزمایشگاه فرزانگان ، آزمایشگاه دکتر ذکری

۱۲ فروردین

آزمایشگاه بیمارستان شفا، آزمایشگاه بیمارستان شهر

۱۳ فروردین

آزمایشگاه دکتر دانشبد، آزمایشگاه دکتر سعادتی، آزمایشگاه دکتر مولایی، آزمایشگاه دکتر رحمان نیا، آزمایشگاه دکتر ذکری

۱۴ فروردین

آزمایشگاه بیمارستان شفا، آزمایشگاه بیمارستان شهر

۱۵ فروردین