مراجعین محترم در نظر داشته باشید کلیه بیمه های طرف قرارداد باید شرایط کلی زیر را داشته باشند:

                   -کد ملی

                   - تاریخ اعتبار

                   - مخدوش نبودن متن نسخه و تاریخ ویزیت

 

نوع بيمهشرايط پذيرش
تامین اجتماعی مهلت تاریخ ویزیت تا یک ماه می باشد
سلامت (درمانی) مهلت تاریخ ویزیت تا یک ماه می باشد
نیروهای مسلح اعتبار از زمان تجویز تا آخر ماه بعد می باشد
دانا مهلت تاریخ ویزیت: فقط در ماه خودش قابل قبول است
صدا و سیما مهلت تاریخ ویزیت: تا دو ماه قابل قبول است بشرط آنکه سال عوض نشود
شرکت نفت فلات قاره مهلت تاریخ ویزیت: تا یک ماه قابل قبول است بشرط آنکه سال عوض نشود
بانک پارسیان مهلت تاریخ ویزیت: فقط در ماه خودش قابل قبول است
کانون شرکت نفت مهلت تاریخ ویزیت: یک ماه می باشد
رایگان شرکت نفت مهلت اعتبار این معرفی نامه ها از تاریخ صدور چاپ شده به مدت یک ماه می باشد

بیمه تکمیلی ملت

توزیع نیروی برق شیراز - آب منطقه ای فارس

مهلت اعتبار تا یک ماه می باشد
بیمه تکمیلی البرز مهلت اعتبار تا یک ماه می باشد
بیمه تکمیلی سینا مهلت اعتبار تا یک ماه می باشد
بیمه تکمیلی نوین اعتبار قید شده در معرفی نامه
بیمه تکمیلی میهن اعتبار قید شده در معرفی نامه
بیمه ایران مهلت اعتبار تا یک ماه جاری
بانک سپه مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد
بانک ملت مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد
بانک صادرات عادی و یا جانباز، ۳ ماه
بانک صنعت و معدن مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد
بانک ملی شاعل،بازنشسته،جانباز ۳ ماه
بانک کشاورزی مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد
بانک تجارت عادی،رایگان ۳ ماه
بانک توسعه صادرات مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد
تکمیلی بانک رفاه مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد