مراجعین محترم در نظر داشته باشید کلیه بیمه های طرف قرارداد باید شرایط کلی زیر را داشته باشند:

                   -کد ملی

                   - تاریخ اعتبار

                   - مخدوش نبودن متن نسخه و تاریخ ویزیت

 

 

نوع بيمهشرايط پذيرش (تاریخ نسخه)
تامین اجتماعی از تاریخ مندرج در برگ بیمه به مدت یک ماه
خدمات درمانی از تاریخ مندرج در برگ بیمه به مدت یک ماه
نیروهای مسلح از تاریخ مندرج در برگ بیمه به مدت یک ماه
بانک صادرات عادی یا جانباز از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک ملی شاغل و بازنشسته و جانباز از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک ملت از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک سپه از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک تجارت از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک کشاورزی از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک پارسیان فقط با دفترچه پارسیان / از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا آخر همان ماه
بانک رفاه کارگران مطابق بیمه پایه
بانک صنعت و معدن از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک توسعه صادرات از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال

            شرکت نفت

         (فقط با معرفی نامه ) 

فقط با معرفی نامه اعتبار دارد به همراه دفترچه بیمه ی دارای اعتبار
کانون بازنشستگان شرکت نفت از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا یک ماه
صدا و سیما از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا دو ماه در همان سال
شرکت نفت فلات قاره از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا یک ماه در همان سال
 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش  از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا یک ماه
کمک رسان ایران SOS مطابق بیمه پایه
تکمیلی ایران مطابق بیمه پایه
تکمیلی سینا مطابق بیمه پایه
تکمیلی میهن مطابق بیمه پایه
تکمیلی البرز مطابق بیمه پایه
تکمیلی معلم مطابق بیمه پایه
تکمیلی سرمد مطابق بیمه پایه