مراجعین محترم در نظر داشته باشید کلیه بیمه های طرف قرارداد باید شرایط کلی زیر را داشته باشند:

                   -کد ملی

                   - تاریخ اعتبار

                   - مخدوش نبودن متن نسخه و تاریخ ویزیت

 

بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه دکتر دانشبد به شرح زیر است :

 • بیمه تامین اجتماعی (مهلت تاریخ ویزیت تا یک ماه می باشد)
 • بیمه سلامت (درمانی) (مهلت تاریخ ویزیت تا یک ماه می باشد)
 • بیمه نیروهای مسلح (اعتبار از زمان تجویز تا آخر ماه بعد می باشد)
 • بیمه دانا (مهلت تاریخ ویزیت: فقط در ماه خودش قابل قبول است)
 • بیمه صدا و سیما (مهلت تاریخ ویزیت: تا دو ماه قابل قبول است بشرط آنکه سال عوض نشود)
 • شرکت نفت فلات قاره (مهلت تاریخ ویزیت: تا یک ماه قابل قبول است بشرط آنکه سال عوض نشود)
 • بانک پارسیان (مهلت تاریخ ویزیت: فقط در ماه خودش قابل قبول است)
 • کانون شرکت نفت (مهلت تاریخ ویزیت: یک ماه می باشد)
 • رایگان شرکت نفت (مهلت اعتبار این معرفی نامه ها از تاریخ صدور چاپ شده به مدت یک ماه می باشد)
 • بیمه تکمیلی ملت (توزیع نیروی برق شیراز - آب منطقه ای فارس) (مهلت اعتبار تا یک ماه می باشد)
 • بیمه تکمیلی البرز (مهلت اعتبار تا یک ماه می باشد)
 • بیمه تکمیلی سینا (مهلت اعتبار تا یک ماه می باشد)
 • بیمه تکمیلی نوین (اعتبار قید شده در معرفی نامه)
 • بیمه تکمیلی میهن (اعتبار قید شده در معرفی نامه)
 • بیمه ایران (مهلت اعتبار تا یک ماه جاری)
 • بانک سپه (مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد)
 • بانک ملت (مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد)
 • بانک صادرات (عادی و یا جانباز، ۳ ماه)
 • بانک صنعت و معدن (مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد)
 • بانک ملی ( شاعل،بازنشسته،جانباز ۳ ماه)
 • بانک کشاورزی (مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد)
 • بانک تجارت (عادی،رایگان ۳ ماه)
 • بانک توسعه صادرات (مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد)
 • تکمیلی بانک رفاه (مهلت اعتبار تا سه ماه می باشد)