۱- بهتر است آزمایش قند ناشتا و قند دوساعته در یک روز انجام شود.

۲- آزمایش قند مرحله اول را طبق دستورالعمل انجام دهید.

۳- پس از آن، یک صبحانه معمولی را مانند هر روز میل نمایید(صرف صبحانه بیش از ۱۵ دقیقه طول نکشد).

۴- دقیقا" راس ۲ ساعت بعد از شروع صبحانه (اولین لقمه)، بایستی خونگیری قند دوساعته انجام شود. لذا کمی زودتر در آزمایشگاه حضور داشته باشید.

۵- در مدت زمان پس از اتمام صبحانه تا خونگیری مجدد، از انجام هرگونه فعالیت و پیاده روی بپرهیزید.

۶- در صورت مصرف داروهای قند و یا انسولین، قبل و یا بعد از صبحانه، مطابق معمول هر روز عمل نمایید،اما در صورت داشتن آزمایش قند مرحله اول مصرف دارو و یا انسولین حتما" بعد از آزمایش قند مرحله اول صورت گیرد.