۱- هنگام صبح و ناشتا مراجعه نمایید.

۲- اگر تحت درمان با داروی آهن هستید ترجیحا" حداقل ۳ روز پس از قطع مصرف دارو مراجعه نمایید.در غیر این صورت مراتب را به پرسنل نمونه گیری اطلاع دهید.

۳- در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر(حتی قرص ضد حاملگی)، پرسنل نمونه گیری را در جریان قرار دهید.