۱- بیمار از ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از خونگیری معاینه پروستات نداشته باشد.

۲- در صورت انجام نمونه برداری از پروستات، خونگیری باید ۳ تا ۴ هفته بعد صورت گیرد.

۳- بیمار از ۴۸ ساعت قبل، انزال و فعالیت شدید بدنی مانند دوجرخه سواری نداشته باشد.