۱-اولین ادرار صبحگاهی را دور ریخته و ساعت آن را یادداشت کنید و تا روز بعد همان ساعت، تمام ادرار خود را در داخل ظرف مربوطه جمع آوری نمایید.

۲- از مصرف داروهای غیر ضروری اجتناب کنید.

۳- مصرف مایعات بطور معمول باشد.

۴- ظرف ادرار باید حتما از آزمایشگاه گرفته شود( چون در آزمایشهای خاص نیاز به ظرف مخصوص می باشد و از ۳ روز قبل شرایط خاص دارد).