۱- اولين ادرار صبح را دور بريزيد و بعد از آن يک ليوان آب بنوشيد. 

۲- یک ساعت بعد در محل آزمایشگاه، نمونه ادرار خود را در ظرف مربوطه، جمع آوری نمایید.

۳- نمونه تا ساعت ۹ صبح تحویل گرفته می شود .

۴- در مواردي که سه نوبت آزمايش سايتولوژي ادرار بايد انجام شود، نمونه گيري ادرار نيز بايد در روزهاي متفاوت صورت گيرد.