لیست تست های روتین

دانلود با فرمت PDF

نام تست نام دیگر نوع نمونه شرایط نمونه گیری
(ALT)SGPT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب کنید.
(AST)SGOT آنزیم کبدی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی و مصرف الکل اجتناب کنید.
2hpp قند دو ساعته خون 2 ساعت پس از شروع صبحانه خونگیری انجام می شود.در این 2 ساعت بیمار فعالیت بدنی و مصرف سیگار نداشته باشد، و داروی قند را طبق دستور مصرف نماید. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
2ME تب مالت خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
ACTH   خون ناشتا باشد و خونگیری بین 6 تا 8 صبح انجام شود.
Alkaline phosphatase آلکالین فسفاتاز خون ناشتا باشد
AMH هورمون جنسی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Amylase آمیلاز خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
ANA   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Anti ds DNA   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Anti Tpo تیروئید خون ترجیحا ناشتا باشد
ATA تیروئید خون ناشتا باشد
BHCG titer بارداری خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Bilirubin بیلی روبین خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Blood group گروه خونی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
BT   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد . در هفته قبل از آزمایش باید از مصرف داروهایی  مثل آسپرین خود داری کرد.
Ca   کلسیم خون، ادرار، ادرار 24 ساعته ترجیحا ناشتا 
CA 125 تومور مارکر  خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. خونگیری بهتر است در دوران قائدگی انجام نشود.
CA 15-3 تومور مارکر  خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. 
CA 19-9 تومور مارکر  خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. 
CBC   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Cholesterol کلسترول خون ناشتا بودن الزامی نیست. از 24 ساعت قبل الکل مصرف نکند. 
Cl کلر خون، ادرار، ادرار 24 ساعته نیاز به ناشتا بودن ندارد
Coombs wright تب مالت خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Cortisol کورتیزول خون ناشتا باشد.خونگیری بین 8-6 صبح انجام شود.
CPK کراتین فسفوکیناز خون ترجیحا ناشتا باشد و قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی خودداری شود.
Creatinine کراتینین خون، ادرار، ادرار 24 ساعته نیاز به ناشتا بودن ندارد
CRP   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
CT   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Cu مس خون،  ادرار 24 ساعته نیاز به ناشتا بودن ندارد. 48 ساعت قبل از نمونه گیری داروهای حاوی مس مثل مولتی ویتامین ها را قطع کرده باشد.
DCT کومبز مستقیم خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
DHEA هورمون جنسی خون ترجیحا ناشتا 
DHT هورمون جنسی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
EPO اریتروپویتین خون احتیاج به ناشتا ندارد
ESR   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
estrogen هورمون جنسی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. 
FBS قند خون ناشتا خون ناشتا باشد(حداقل 8 ساعت و حداکثر 12 ساعت). قبل از تست فعالیت بدنی نداشته باشد، داروی قند مصرف نکند.
Fe آهن خون ناشتا باشد. 3 روز قرص آهن مصرف نکرده باشد. در افرادی که دسفرال مصرف می کنند بایستی نمونه گیری 6 ساعت پس از آخرین دوز انجام شود. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
Ferritin آهن ذخیره خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Folic acid فولیک اسید خون ناشتا باشد
FSH هورمون جنسی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت دستور پزشک در روزهای خاصی از ایام عادت ماهیانه انجام شود.
G6PD فاویسم خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
GGT گاما گلوتامیل ترانسفراز خون ترجیحا ناشتا 
GTT تست تحمل گلوکز خون  پس از 8-12 ساعت ناشتایی مرحله اول خونگیری انجام می شود.پس از مرحله اول، پودر قند خورده می شود و 3 نوبت با فاصله یک ساعت خونگیری انجام می شود.
H.pylori Ag میکروب معده مدفوع شرایط خاصی ندارد
H.pylori IgG, IgM میکروب معده خون ناشتا باشد
Hb A1C قند 3 ماهه خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Hb electrophoresis الکتروفورز هموگلوبین خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
HBs Ab هپاتیت بی (آنتی بادی) خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
HBs Ag هپاتیت بی (آنتی ژن) خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
HCV Ab هپاتیت سی (آنتی بادی) خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
HDL کلسترول خوب خون ناشتا باشد
HIV Ag P24 ایدز(آنتی ژن) خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
HIV1 ,2 TOTAL Ab ایدز (آنتی بادی) خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
HLA (B27-B5-B51-B7-B8)   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. زمان خونگیری سه شنبه ها ساعت 7:30 تا 8:00 صبح فقط HLA B27 همه روزه ساعت 7:30 تا 8:00 
ICT کومبز غیر مستقیم خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
K پتاسیم خون، ادرار، ادرار 24 ساعته ناشتا باشد
LDH  لاکتات د هیدروژناز خون ترجیحا ناشتا باشد و قبل از آزمایش از فعالیت شدید بدنی خودداری شود.
LDL کلسترول بد خون ناشتا باشد(10 تا 12 ساعت). شب قبل شام سبک و کم چرب میل نماید.  از 72 ساعت قبل الکل مصرف نکند . از 24 ساعت قبل ورزش سنگین نکند.
LH هورمون جنسی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت دستور پزشک در روزهای خاصی از ایام عادت ماهیانه انجام شود.
Lipase لیپاز خون حداقل 8 ساعت ناشتا باشد.
Mg منیزیم خون، اادرار 24 ساعته ترجیحا ناشتا 
Na سدیم خون، ادرار، ادرار 24 ساعته ناشتا باشد
OGCT تست تحمل گلوکز خوراکی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. 1ساعت پس از مصرف پودر قند خونگیری انجام می شود.
Phosphorus فسفر خون، ادرار، ادرار 24 ساعته ترجیحا ناشتا 
Progestrone هورمون جنسی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. 
Prolactin پرولاکتین خون ناشتا باشد. دو ساعت از بیداری گذشته باشد. 24 ساعت قبل از آزمایش از تحریک سینه ها و فعالیت بدنی شدید خودداری شود.
Protein electrophoresis الکتروفورز پروتئین خون ترجیحا ناشتا 
PSA پروستات خون ترجیحا"ناشتا باشد و در 48 تا 72 ساعت قبل از آزمایش معاینه مقعدی پروستات، فعالیت شدید بدنی و انزال نداشته باشد. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
PT   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت مصرف داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین و هپارین ، نمونه باید قبل از دوز روزانه گرفته شود.
PTH پاراتیروئید هورمون خون ترجیحا ناشتا 
PTT   خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. در صورت مصرف داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین و هپارین ، نمونه باید قبل از دوز روزانه گرفته شود.
Quadruple screening test غربالگری سه ماهه دوم بارداری خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. بهترین زمان خونگیری در 14-16 هفتگی می باشد.
Reticulocyte count رتیکولوسیت خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
RF روماتوئید فاکتور خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Scotch tape چسب اسکاچ سواب مقعدی به هنگام صبح قبل از تخلیه مدفوع سواپ پنبه ای(که از آزمایشگاه تحویل گرفته می شود)  را در اطراف مقعد و ابتدای مقعد کشیده شود و سپس داخل تیوپ گذاشته شود و به آزمایشگاه  بیاورد 
Semen analysis آنالیز اسپرم مایع منی حداقل 2 روز و حداکثر 7 روز از آخرین انزال گذشته باشد. نمونه گیری در ازمایشگاه و راس ساعت 13 هر روز انجام می شود. 2 ساعت قبل از نمونه گیری نباید تخلیه ادرار صورت گرفته باشد.
Semen IUI آماده سازی اسپرم جهت تلقیح داخل رحمی(IUI) مایع منی پذیرش این آزمایش باید از یک روز قبل انجام شود. حضور در آزمایشگاه جهت نمونه گیری مایع منی، حداقل 3 ساعت قبل از نوبت پزشک جهت انجام IUI الزامی است. حداقل 2 روز و حداکثر 7 روز از آخرین انزال گذشته باشد. 2ساعت قبل از نمونه گیری نباید تخلیه ادرار صورت گرفته باشد.
Stone analysis آنالیز سنگ سنگ کلیه، صفرا، غدد بزاقی و... سایز سنگ باید بیشتر از 2 میلی متر باشد.
Stool exam آزمایش مدفوع مدفوع شرایط خاصی ندارد. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
T3 تیروئید خون ترجیحا ناشتا 
T3 Uptake تیروئید خون ترجیحا ناشتا 
T4 تیروئید خون ترجیحا ناشتا 
Testosterone هورمون جنسی خون نیاز به ناشتا بودن ندارد.خونگیری باید قبل از 10 صبح انجام شود.
Thyroglobulin تیروگلوبولین خون ترجیحا ناشتا باشد
TIBC   خون ناشتا باشد. 3 روز قرص آهن مصرف نکرده باشد. در افرادی که دسفرال مصرف می کنند بایستی نمونه گیری 6 ساعت پس از آخرین دوز انجام شود.
Triglyceride تری گلیسیرید خون ناشتا باشد(10 تا 12 ساعت). شب قبل شام سبک و کم چرب میل نماید.  از 72 ساعت قبل الکل مصرف نکند . از 24 ساعت قبل ورزش سنگین نکند.
Trimester screening test غربالگری سه ماهه اول بارداری خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. زمان خونگیری 11-13 هفتگی می باشد.
TSH تیروئید خون ترجیحا ناشتا 
TTG سیلیاک خون  نیاز به ناشتا بودن ندارد. در 48 ساعت قبل از آزمایش رژیم بدون گلوتن قطع شده باشد.
Uric Acid اوریک اسید خون، ادرار، ادرار 24 ساعته ناشتا باشد و سابقه گرفتن عکس رادیولوژی با مواد حاجب در 48 ساعت گذشته نداشته باشد.
Urine 24 hour ادرار 24 ساعته ادرار ظرف مخصوص با توجه به نوع تست از آزمایشگاه تحویل گرفته شود. اولین ادرار صبح را دور ریخته ، ساعت را یادداشت کند سپس همه ادرار را تا فردا صبح دقیقاً همان ساعت به طور کامل جمع آوری نماید. از فعالیت بدنی شدید، مصرف داروهای غیر ضروری، دوش آب سرد در حین جمع آوری نمونه پرهیز شود .ظرف باید در جای خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
Urine analysis(U/A) آنالیز ادرار ادرار ترجیحا ناشتا و ادرار اول صبح باشد. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
Urine culture کشت ادرار ادرار 48ساعت قبل از تست آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد و قبل از تست از مصرف آب زیاد خودداری کند.بهتر است نمونه غلیظ اول صبح باشد. محل خروج ادرار با آب شستشو داده شود، اول و آخر ادرار را دور ریخته، وسط ادرار را جمع آوری کند و سریعا با آزمایشگاه تحویل داده شود. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
Urine cytology ادرار سایتولوژی ادرار اولین ادرار صبح را دور بریزد و یک لیوان آب بخورد. یک ساعت بعد، نمونه ادرار را درآزمایشگاه گرفته و سریعا تحویل داده شود. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
Vitamin A ویتامین A خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Vitamin B12 ویتامین B12 خون ناشتا باشد
Vitamin E ویتامین E خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Vitamine C ویتامین C خون نیاز به ناشتا بودن ندارد. خونگیری فقط پنج شنبه ها بین ساعت 8 تا 10 صبح انجام می شود.
Vitamine D3 ویتامین دی 3 خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Widal سالمونلا(حصبه) خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Wright تب مالت خون نیاز به ناشتا بودن ندارد
Zn روی خون ناشتا باشد