background

بخش سیتوژنتیک مولکولی

بخش سیتوژنتیک مولکولی
بخش سیتوژنتیک مولکولی

بخش سیتوژنتیک مولکولی آزمایشگاه دکتر دانشبد، در کنار کاریوتیپ خون و آسپیره مغز استخوان با بکارگیری روشهای پیشرفته FISH, CISH و با استفاده ازکیت های معتبر و پرسنل مجرب، تحت نظارت خانم دکتر ماندانا باقری (فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک) پانل های تشخیصی - درمانی زیر را انجام میدهد:

- پانل FISH برای بیماران CLL

- پانل FISH برای بیماران Multiple Myeloma

- تستFISH Her-2 برای بیماران Breast cancer

- تست FISH ALK برای بیماران Lung cancer

- تست CISHجهت تعیین مونوکلونالیتی زنجیره سبک Kappa وLambda